Polityka prywatności

§1

Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie korzystania z serwisu wespeak.pl jest Joanna Wesenberg – Kaszubowska, ul. Gdańska 1, 12-100 Szczytno, adres e-mail: joanna@wespeak.pl, tel. 664 092 676.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych , a także ustawą z 18 lipca 2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Stosowne definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem wespeak.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter).
  • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to : Joanna Wesenberg – Kaszubowska , ul. Gdańska 1 , 12-100 Szczytno.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych  w Serwisie.
  • Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

 Cel przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu;
  • marketingu własnych produktów i usług administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której te dane dotyczą;
  • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne do dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym kontaktu.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, tj. poprzez:
  • wypełnienie formularza zapisu na newsletter;
  • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.

§5

Zakres przetwarzania danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie :
  • złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie wespeak.pl (joanna@wespeak.pl/ 664 092 676);
  • dokonania zapisu na newsletter (Imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika).

§6

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane na okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:
  • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną;
  • do czasu odwołania zgody , jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenia administratora danych, w szczególności podmiotom w celu:
  • hostingu strony WWW;
  • automatyzacji newslettera.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania;
  • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez jakiś czas;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu , jeśli administrator podjąłby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące za sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą ;
  • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzanych danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.